Všeobecné smluvní podmínky služeb

Všeobecné smluvní podmínky pro poskytování hostingových služeb klientům

Definice

 • "Zákazník" – jakákoliv svéprávná fyzická osoba nebo právnická osoba, která s Poskytovatelem uzavře Smlouvu. K uzavření Smlouvy dojde vyplněním objednávky na tomto webu nebo dohodou s Poskytovatelem.
 • "Poskytovatel / Provozovatel" – provozovatel služeb je Michael Sirota, se sídlem Na kopci 2132, Karviná 7, 734 01 Česká Republika, IČ: 03369081
 • "Administrace" - klientská zóna, kde má zákazník možnost spravovat objednanou službu (tedy vytvářet a spravovat databáze, FTP účet, e-maily aj.)

Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen „VOP“) upravují smluvní vztah mezi Poskytovatelem internetových služeb a Zákazníkem. Vytvoření objednávky (ať už online, telefonicky, e-mailem či jinak) na naše služby, a i samotné užívání služeb se řídí těmito pravidly:

 1. Zřízení služeb:
  1. Služby jsou zřizeny na základě objednávky a provedení úhrady faktury vystavené poskytovatelem za poskytnuté služby na dané období.
  2. Úhrada objednávky je možná pomocí bankovního převodu proti faktuře vystavené Poskytovatelem.
  3. Zákazníkovi dorazí e-mailem informace o vyřízení objednávky a údaje k přihlášení do administrace.
 2. Garance dostupnosti služeb:
  1. Poskytovatel zajistí bezproblémový provoz služeb s výjimkou doby nezbytné pro údržbu technických a softwarových prostředků, jejichž prostřednictvím jsou služby provozovány.
  2. Poskytovatel je oprávněn provádět plánované odstávky systémů za účelem jejich údržby a aktualizací, ale také neplánované odstávky, pokud to vyžaduje aktuální situace.
  3. Poskytovatel neručí za nefunkčnost či nedostupnost služby, která je zapříčiněna třetí stranou ani za nefunkčnost či nedostupnost služby, která je zapříčiněna Zákazníkem.
  4. Poskytovatel nenese žádnou zodpovědnost za nefunkčnost či nedostupnost systému, která byla způsobena technickým či jiným problémem na straně subdodavatele, poruchou či odstávkou v síti Internet mezi uživatelem a servery Poskytovatele či vyšší mocí.
  5. Poskytovatel nenese zodpovědnost za nedostupnost služby v případě nefunkčnosti připojení uživatele k Internetu.
  6. Zákazník nemá nárok na náhradu škody či dalších nákladů vzniklých v souvislosti s nedostupností služby nebo ztrátou (poškozením) dat či poruchou jiné povahy. Jakékoliv náhrady škod a dalších nákladů, včetně odpovědnosti za ušlý zisk Zákazníka, jsou vždy limitovány (a ohraničeny) maximální výší, která je rovna poplatku za jeden měsíc provozu příslušné služby.
  7. Poskytovatel neodpovídá za ztrátu či poškození jakýchkoliv dat v důsledku softwarové nebo hardwarové poruchy serveru či diskového pole (například porucha pevného disku). Povinností všech zákazníků je předcházet škodám a proto Poskytovatel všem zákazníkům důrazně doporučuje provádět vlastní zálohování všech dat a to v rozsahu dle uvážení zákazníka.
 3. Práva a povinnosti Poskytovatele:
  1. Poskytovatel je oprávněn změnit parametry služeb a jejich varianty s tím, že musí změnu nejméně 7 dní dopředu oznámit Zákazníkovi umístěním informací na web (www.majksiro.com) nebo zasláním e-mailu či SMS Zákazníkovi.
  2. Okamžitě pozastavit stránky, které jakkoliv porušují pravidla těchto obchodních podmínek
  3. Zablokovat přístup k serveru zákazníkovi, který soustavně porušuje podmínky provozu.
  4. Okamžitě omezit nebo zakázat službu v případě nadměrného přetěžování serveru nebo porušení pravidel.
  5. Provádět vlastní zálohy zákazníkových dat pro případ havárie serveru a jejich nutné obnovy, aby se předešlo ztrátě dat.
  6. Zasílat informace uživateli o službách e-mailem a SMS formou (např. stav objednávky, změna nastavení, ohlášení výpadku aj.)
  7. V případě, že Zákazník porušuje tyto Smluvní podmínky nebo jiná ujednání s Poskytovatelem, je Poskytovatel oprávněn od Smlouvy jednostranně odstoupit a poskytovanou službu zrušit. V takovém případě mohou být data Zákazníka smazána a mohou být uložena na náhradním nosiči. V případě, že Zákazník bude chtít tato data získat zpět, Poskytovatel je oprávněn požadovat úhradu za tuto službu dle svého ceníku.
 4. Práva a povinnosti Zákazníka:
  1. Zákazník se zavazuje provést na své straně veškerá opatření potřebná k zamezení zneužití služeb. Zákazník je odpovědný za následky takového zneužití, jestliže k němu dojde.
  2. Zákazník ručí při objednání i při využívání služeb za pravdivost a úplnost jeho údajů a dojde-li ke změně je povinen tuto změnu nahlásit.
  3. Zákazník je povinen učinit všechna opatření pro ochranu všech přístupových údajů (přihlašovacího jména a hesla) všech uživatelů pro správu a užívání služeb a pro přístup do zákaznického účtu. Za jakékoliv škody, které vzniknou zneužitím systému cizí osobou, která k přístupu použije správné přihlašovací jméno a heslo, je odpovědný Zákazník.
  4. Zákazníkovi je zakázáno pokoušet se o narušení chodu služeb a technických či softwarových prostředků, záměrně je přetěžovat, pokoušet se využívat služeb či systémů v rozporu s jejich účelem a to platí i pokud tak činí v dobré víře (například penetrační testy, benchmarky atd.) bez souhlasu Poskytovatele.
  5. Zákazníkovi je zakázáno využívat služeb k účelům, které jsou v rozporu se zákony ČR či v rozporu s dobrými mravy, rozesílání nevyžádané pošty apod.
  6. Zákazník je povinen dodržovat obecně závazné právní předpisy České republiky a jednat v souladu s dobrými mravy a všeobecně uznávanými morálními a etickými normami. Zákazník zejména nesmí porušovat zákonem chráněná práva Poskytovatele a třetích osob.
  7. Zákazník je povinen dodržovat tyto Smluvní podmínky a v případě problémů spolupracovat s Poskytovatelem pro jejich vyřešení.
 5. Vyúčtování a platby:
  1. Přijaté platby jsou nevratné v případě, že již byla provedena služba (např. registrace domény, zakoupení SSL certifikátu, aktivace služby).
  2. V případě, že uživatel přestane službu využívat, nemá nárok na vrácení ani poměrné částky z platby.
  3. V případě porušení těchto podmínek ze strany uživatele není nárok na vrácení poměrné částky.
  4. U placených operací s doménovým jménem není možné požadovat navrácení částky při odstoupení od smlouvy.
  5. U plateb, kde je služba provedena jednorázově, není možné nárokovat platbu zpět při odstoupení od smlouvy – např. registrace domén, zakoupení SSL certifikátů, jednorázově provedené služby.
 6. Vyloučení z provozu:
  1. Poskytovatel může odmítnout poskytování služeb Zákazníkovi, jehož aktivita nebo obsah, který poskytuje, ukládá nebo sdílí alespoň částečně spadá například do některé z těchto kategorií:
   • je v rozporu s právním řádem České republiky či platnými mezinárodními úmluvami
   • je v rozporu s dobrými mravy
   • provozování jakéhokoliv systému, který může být zneužíván k páchání trestné činnosti
   • porušování autorských, patentových, průmyslových nebo jiných podobných práv
   • rozesílání hromadných (nevyžádaných) zpráv (spam/newsletter systémy)
   • přímé či nepřímé poškozování jakýchkoliv práv třetích osob
   • přetěžování infrastruktury nebo technických či softwarových prostředků Poskytovatele či jiných stran
   • ohrožování soukromí nebo bezpečnosti jiných systémů či osob
  2. Rozhodnutí o porušení výše uvedeného ze strany Zákazníka je výhradně na uvážení Poskytovatele.
  3. Poskytovatel je oprávněn zkoumat data (soubory) zákazníka, pokud pojme podezření, že jsou tato data (soubory) v rozporu s těmito podmínkami.
 7. Doba trvání smlouvy a její zánik
  1. Není-li řádně služba prodloužena a uhrazena, je služba považována za ukončenou.
  2. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že pokud nedojde k včasné a řádné úhradě nové výzvy k platbě (vztahující se na další období), tak po uplynutí uhrazeného období se služba (není-li speciálními smluvními podmínkami či písemnou smlouvou uvedeno jinak) považuje za vypovězenou a provoz poskytovaných služeb bude ukončen. A to vždy bez jakéhokoli nároku na náhradu případných škod Poskytovatelem.
  3. K pozastavení a ukončení služeb může dojít na základě zásadu vyšší moci (státní orgány aj.).
  4. K ukončení služeb může dojít take při soustavném porušování podmínek provozu viz. odstavec 6. těchto smluvních podmínek
 8.  

  V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

  Česká obchodní inspekce
  Ústřední inspektorát – oddělení ADR
  Štěpánská 15
  120 00 Praha 2
  Email:adr@coi.cz
  Web: adr.coi.cz

  Aktualizováno: 01. 02. 2022

Máte zájem o nový web?

Pojďme to probrat.

Nastavení souhlasu s personalizací

S vaším souhlasem můžeme níže uvedené informace užívat k dále uvedeným účelům nebo je sdílet s vybranými partnery. Pro jednotlivé účely (typy zpracování) můžete upravit své nastavení a svou volbu potvrdit tlačítkem „Uložit nastavení“:

Vždy aktivní

Nezbytné soubory cookies

Jsou nezbytné k tomu, aby web fungoval, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akce, které jste provedli, jako je požadavek služeb týkajících se bezpečnostních nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů atp. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookie nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookie neukládají žádně osobní identifikovatelné informace.

Analytické soubory cookie

Počítají návštěvnost webu a sběrem anonymních statistik umožňují provozovateli lépe pochopit své návštěvníky a stránky tak neustále vylepšovat.

Marketingové soubory cookies

Shromažďují informace pro lepší přizpůsobení reklamy vašim zájmům, a to na těchto webových stránkách i mimo ně.

Nastavení souhlasu s personalizací

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Upravit nastavení" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.